NACIONALNI KONVENT O EVROPSKOJ UNIJI U SRBIJI

Nacionalni konvent o Evropskoj Uniji u Srbiji teži da uspostavi institucionalizovanu, tematski strukturiranu debatu između predstavnika države i nedržavnog sektora, administracije , lokalne samouprave, političara, stručnjaka, biznismena, nevladinih organizacija i šire jabnosti, o pripremama Srbije za pristupanje EU.
U procesu pristupanja najviše se očekuje od državnih organa, i u tom kontekstu ne postoji efikasan i trajan dijalog između države i nedržavnog sektora.
za vreme ovog procesa postoji potreba za uključivanjem svih društvenih subjekata i obezbeđivanjem njihovog profesionalnog doprinosa što boljem razumevanju i uspehu procesa. Projekat Nacionalni konvent o Evropskoj Uniji, kroz uključivanje svih društvenih subjekata u stalnim i konstruktivnim debatama o najznačajnijim pitanjima vezanim za proces pridruživanja EU doprinosi stvaranju neophodnog konsenzusa i mobiliše najšira političke i društvene slojeve.
Opšti ciljevi su:
1. Jačanje kapaciteta Srbije za proces EU integracije i podizanje nivoa znanja građana o EU
2. Jačanje saradnje između državnog i nedržavnog sektora

Specifični ciljevi:
- Uspostavljanje informacija o evropskoj Uniji
- Pružanje javnosti u srbiji boljrg pregleda, uticaja i delovanja EU i doprinošenje uspostavljanju opšteg konsenzusa o procesima evropskih integracija

Održane su 24 sesije u: Beogradu, Zrenjaninu, Nišu i Novom Pazaru.

Sesije su održane preko radnih grupa:
1. Socijalni dijalog
2. Informatičko društvo
3. Slobodno kretanje kapitala
4. Mala srednja preduzeća i preduzetništvo
5. Poljoprivreda
6. Regionalna saradnja
7. Pravosuđe, sloboda i bezbednost
8. Zaštita životne sredine

Projekat sprovodi Evropski pokret u Srbiji u saradnji sa partnerima: Slpvačka asocijacija za spoljnu politiku, (SFPA)i Lokalna veća EPuS-a u Nišu, Novom Pazaru i Zrenjaninu.
Projekat finansira Evropska Unija kroz Fond za evropske integracije-program koji rukovodi Evropska Agencija za Rekonstrukciju i implementira Press Now.