• MAPA BANATA

    KONTAKT
    Predsednik:
    Mr Nikola Šlajh
    Evropski Pokret u Banatu
    Adresa:Makedonska 11
    23000 Zrenjanin
    Vojvodina/Srbija
    Tel/fax: ++381+23-511-187
    e-mail: zroffice@epuszr.org.rs
    Web site: www.epuszr.org.rs


    Evropski Pokret u Srbiji, Lokalno veće Zrenjanin je 16.02.2011 izvršilo preregistraciju i ujedno i promenu naziva u "Evropski Pokret u Banatu".

    Evropski Pokret u Banatu je samostalna i dobrovoljna društvena organizacija građana Srbije. Osnovana 1997. godine kao nevladina, nepartijska i neprofitna organizacija, Evropski pokret je nezavisna ustanova demokratskog javnog mnjenja i oblik okupljanja građana koji se zalažu za miroljubivu, demokratsku, sveevropsku integraciju, kao i za demokratsku i modernu Srbiju kao deo Evrope.
    Osnivačka skupština zrenjaninskog L.V. Evropskog pokreta u Srbiji, održana je 8. decemba 1997. godine, a registracija je izvršena 28.11.1997. godine, a preregistrovano je u Evropski Pokret u Banatu 16.02.2011. godine.

    Misija Evropskog pokreta u Banatu se ogleda u:
    - uticanju na javnost radi jačanja demokratskog procesa u društvu
    - ostvarivanje jednakosti među ljudima i njihovim zajednicama
    - promociji evropskih vrednosti i tekovina, uz podržavanje procesa i pojava u Srbiji koji tome vode, odnosno
    - lobiranju ZA EVROPU u cilju ulaska naše zemlje u EU

    Ciljevi Evropskog Pokreta u Banatu:
    - učlanjivanje naše zemlje, kao ravnopravnog člana, u sve evropske institucije i organizacije
    - širenje ideje evropskog ujedinjenja u Srbiji, unapređivanjem kulturne, političke i ekonomske saradnje među građanima, narodima, religijama i državama Evrope
    - demokratska, federalna Evropa, zasnovana na vladavini prava i socijalnoj pravdi sposobna da štiti i razvija ljudska prava
    - uticanje na javnost radi stvaranja nezavisnih institucija i donošenje novih zakona u skladu sa EU

    - regionalna saradnja u smislu podsticanja svestrane i slobodne komunikacije i prekogranične saradnje, posebno sa susednim rumunskim i mađarskim delom Banata.
    - umrežavanje NVO-a u Banatu,
    - edukacija građana na teme demokratije, građanskih inicijativa, tolerancije,
    - reafirmacija ideje multikulturalnosti u regionu Banata.
    - širenje ideje evropskog ujedinjenja u Banatu, kao i unapređivanje kulturne, političke i ekonomske saradnje građana i naroda sa obe strane granice u Banatu, sa regijama i državama Evrope, kao evropskog doprinosa miru i blagostanju u regionu, u cilju stvaranja federalne Evrope.
    - unapređivanje razumevanja, medusobnog poznavanja i saradnje ljudi i gradova iz Banata, pre svega u oblasti kulture, informisanja, privrede i politike.
    - jačanje civilnog društva u regionu,
    - poboljšanje kvaliteta života i poboljšanje infrastrukture u regionu,
    - razvoj privatnog preduzetništva,
    - podsticanje i širenje ideje o Banatu kao evropske regije,
    - oživljavanje i podsticanje razvoja privatnog preduzetništva, koje ima svoju viševekovnu tradiciju na ovim prostorima,
    - istraživanje prošlosti, istorije regiona, međuetničke odnose u regionu kao i publikovanje rezultata
    Ciljevi se uglavnom realizuju putem edukacije i treninga:
    - građana
    - NVO aktivista
    - organa lokalnih vlasti
    - privatnih preduzetnika.

  • UPRAVNI ODBOR

    1. Mr Nikola Šlajh, predsednik Evropskog Pokreta u Banatu
    2. Dr Robert Molnar, član Upravnog odbora EPuB-a
    3. Dragana Dorožan, zamenica predsednika Upravnog odbora EPuB-a