• MAPA BANATA

  KONTAKT
  Predsednik:
  Mr Nikola Šlajh
  Evropski Pokret u Banatu
  Adresa:Makedonska 11
  23000 Zrenjanin
  Vojvodina/Srbija
  Tel/fax: ++381+23-511-187
  e-mail: zroffice@epuszr.org.rs
  Web site: www.epuszr.org.rs


  Evropski Pokret u Srbiji, Lokalno veće Zrenjanin je 16.02.2011 izvršilo preregistraciju i ujedno i promenu naziva u "Evropski Pokret u Banatu".

  Evropski Pokret u Banatu je samostalna i dobrovoljna društvena organizacija građana Srbije. Osnovana 1997. godine kao nevladina, nepartijska i neprofitna organizacija, Evropski pokret je nezavisna ustanova demokratskog javnog mnjenja i oblik okupljanja građana koji se zalažu za miroljubivu, demokratsku, sveevropsku integraciju, kao i za demokratsku i modernu Srbiju kao deo Evrope.
  Osnivačka skupština zrenjaninskog L.V. Evropskog pokreta u Srbiji, održana je 8. decemba 1997. godine, a registracija je izvršena 28.11.1997. godine, a preregistrovano je u Evropski Pokret u Banatu 16.02.2011. godine.

  Misija Evropskog pokreta u Banatu se ogleda u:
  - uticanju na javnost radi jačanja demokratskog procesa u društvu
  - ostvarivanje jednakosti među ljudima i njihovim zajednicama
  - promociji evropskih vrednosti i tekovina, uz podržavanje procesa i pojava u Srbiji koji tome vode, odnosno
  - lobiranju ZA EVROPU u cilju ulaska naše zemlje u EU

  Ciljevi Evropskog Pokreta u Banatu:
  - učlanjivanje naše zemlje, kao ravnopravnog člana, u sve evropske institucije i organizacije
  - širenje ideje evropskog ujedinjenja u Srbiji, unapređivanjem kulturne, političke i ekonomske saradnje među građanima, narodima, religijama i državama Evrope
  - demokratska, federalna Evropa, zasnovana na vladavini prava i socijalnoj pravdi sposobna da štiti i razvija ljudska prava
  - uticanje na javnost radi stvaranja nezavisnih institucija i donošenje novih zakona u skladu sa EU

  - regionalna saradnja u smislu podsticanja svestrane i slobodne komunikacije i prekogranične saradnje, posebno sa susednim rumunskim i mađarskim delom Banata.
  - umrežavanje NVO-a u Banatu,
  - edukacija građana na teme demokratije, građanskih inicijativa, tolerancije,
  - reafirmacija ideje multikulturalnosti u regionu Banata.
  - širenje ideje evropskog ujedinjenja u Banatu, kao i unapređivanje kulturne, političke i ekonomske saradnje građana i naroda sa obe strane granice u Banatu, sa regijama i državama Evrope, kao evropskog doprinosa miru i blagostanju u regionu, u cilju stvaranja federalne Evrope.
  - unapređivanje razumevanja, medusobnog poznavanja i saradnje ljudi i gradova iz Banata, pre svega u oblasti kulture, informisanja, privrede i politike.
  - jačanje civilnog društva u regionu,
  - poboljšanje kvaliteta života i poboljšanje infrastrukture u regionu,
  - razvoj privatnog preduzetništva,
  - podsticanje i širenje ideje o Banatu kao evropske regije,
  - oživljavanje i podsticanje razvoja privatnog preduzetništva, koje ima svoju viševekovnu tradiciju na ovim prostorima,
  - istraživanje prošlosti, istorije regiona, međuetničke odnose u regionu kao i publikovanje rezultata
  Ciljevi se uglavnom realizuju putem edukacije i treninga:
  - građana
  - NVO aktivista
  - organa lokalnih vlasti
  - privatnih preduzetnika.

 • UPRAVNI ODBOR

  1. Mr Nikola Šlajh, predsednik Evropskog Pokreta u Banatu
  2. Dr Robert Molnar, član Upravnog odbora EPuB-a
  3. Dragana Dorožan, zamenica predsednika Upravnog odbora EPuB-a